RZECZNIK PRAW PACJENTA

Od 14 kwietnia 2023 roku Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi wykaz organizacji pacjentów – stowarzyszeń oraz fundacji, które posiadają wpis do KRS zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach lub ustawą o fundacjach, a ich cele statutowe obejmują działania na rzecz pacjentów, takie jak ochrona praw pacjentów, promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna.

Dnia 02.04.2024r. nasza organizacja została pozytywnie zaopiniowana przez Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowca i wpisana do wykazu organizacji pacjentów

Wykaz jest jawny i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/